Elektroinstalacije slabe struje

Elektroinstalacije slabe struje

Računarske mreže – projektovanje i izgradnja

Projektovanje računarskih mreža je složen zadatak koji prije svega zahteva pažljivo planiranje, koje mora da bude u skladu sa potrebama naručioca.

Vršimo projektovanje svih vrsta mreža u zavisnosti od njihove namjene, uzimajući u obzir raspoloživu infrastrukturu i mrežu, potrebe naručioca kao i lokaciju pojedinih uređaja unutar mreže.

Tipovi mreža:

 • fast ethernet, 100Mbit/s,
 • gigabit ethernet, 1000Mbit/s,
 • mreže izgrađene korišćenjem optičkih odnosno bakarnih kablova,
 • računarske mreže upotrebljene u industriji,
 • povezivanje međusobno udaljenih mreža.

Svaki aktivni uređaj mreže, bilo da je riječ o router-u, switch-u modemu, štampaču ili računaru, podešavamo prema zahtjevu naručioca.

Pored toga, vršimo održavanje računarskih mreža projektovanih od naše strane. Pod ovim se podrazumjeva uklanjanje grešaka koje se mogu javiti nakon izgradnje mreže, održavanje i popravka mrežnih uređaja, kao i rješavanje problema putem daljinskog pristupa.

TV instalacije i antenski sistemi

Antene

Antenski sistem sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta. Antene za VHF i UHF ( zemaljske programe ) postavljaju se na anteski stup. Antenski stup je čelični stup visine cca 3m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim šarafima. Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mmВ.

Odabir antena radi se prema prijemnim kanalima područja na kojem se nalazi objekt. Satelitska antena s dipolima također se montira na krovištu objekta na pripadajuće nosače satelitske antene. Nosač satelitske antene vezuje se na instalaciju IP.
Satelitska antena se bira prema satelitu kojeg hvata te prema potrebnoj jakosti satelitskog signala. Prijemnici TV signala , pretvarači i pojačala postavljaju se u objektu što je bliže moguće antenama.

Razvod TV instalacije sa razdjelnicima

Postoji više načina razvođenja instalacije TV, što zavisi o konfiguraciji mreže, zahtjevima investitora te broju potrebnih TV utičnica u objektu. Kod razvoda zemaljskih programa i kod razvoda CATV obično se (u stambenim objektima) kroz stubište polaže glavni koaksijalni kablovi u PVC cijevi. Zatim se u etažne ormare postavljaju razdjelnici TV signala za 1, 2, 3 ili 4 grane ( što zavisi o broju stanova na etaži ). Kod većih razvoda na granama se postavljaju širokopojasna pojačala signala. U stanu kabal se dovodi do razvodne kutije 60 mm , od koje se dovodi do TV utičnice.

Izvedba elektroinstalacija za interfone i video-interfonske sisteme

Interfonski sistemi nalaze sve veću primjenu u sve većem broju objekata kako u velikim stambenim i poslovnim objektima pa tako i manjim obiteljskim kućama gdje do nedavno nisu bili zastupljeni, no razvojem elektronike, tehnologije i snižavanjem cijena uređaja postali su zaista svakome dostupni a u nesigurna vremana, kakvima svjedočimo, postaju sve više i potreba u smislu sigurnosti i kontrole nad ulaskom u objekt.

Video interfoni se koriste u cilju jednostavnijeg i kvalitetnijeg načina komunikacije s osobama pred Vašim vratima, ogradom i sl. Sistem se sastoji od pozivne tipke kamere i audio komunikacije kao vanjske jedinice, električne brave (za automatsko otvaranje s unutrašnje jedinice), te jedne ili više unutrašnjih jedinica s audio komunikacijom i monitorom. Na taj način se odmah može vidjeti da li pred
Vašim vratima stoji jedna ili više osoba, ko je ispred ograde, a da se ne mora fizički odlaziti do same te lokacije, te nakon provjere pritiskom na tipku za oslobađanje električne brave odobriti ulaz.

Ukolio imate potrebe za jednostavnim interfonom ili za velikim interfonskim ili video-interfonskim sistemom 4e-Group d.o.o. Vam stoji na raspolaganju za sve konsultacije te prijedloge i rješenja.

Sistemi automatskog upravavljanja

Troškove gradnje obiteljske kuće, stana ili poslovnog objekta je teško precizno ocjeniti. Obično se može predvidjeti predračunska vrijednost gradnje (projektantski predračun odnosno izvođačev predračun), ali oba pravilom odstupaju od kasnije realizirane cijene. Razloga za male ili velike razlike u konačnoj vrijednosti može biti više, od grešaka u projektnoj dokumentaciji pa sve do posebnih želja investitora i trajanja gradnje (nezanemariva je isto inflacija, ma kako bila mala). Svaka nekretnina stari i što je starija, treba više održavanja. Neke radove za održavanje je potrebno izvoditi po predviđenom vremenu. Prosječna ekonomska životna dob za novogradnju je približno:

 • porodična kuća masivne gradnje: 60-80 godina,
 • porodična kuća lagane gradnje: 40-50 godina,
 • gradski objekti sa stanovima u najamu: 50-80 godina,
 • stanarski i poslovni objekti u gradovima: 60-80 godina,
 • poslovni i uredski objekti: 60 godina,
 • prodajni centri: 40 godina,
 • industrijski objekti 30-40 godina,
 • stanarski i gospodarski objekti: 80-100 godina.

Ako gledamo na cjelovitu ekonomsku životnu dob objekta vidimo da troškovi gradnje iznose prosječno četvrtinu troškova u životnoj dobi. Posljedično je i dio uštede zbog automatizacije zgrade surazmjerno veće od investicije u automatizaciju zgrade. Svakako najveći dio funkcionalnih troškova nastane zbog grijanja i potrošnje električne energije kod rasvjete objekta, zato je KNX/EIB inteligentna instalacija dobra poslovna odluka. Dugoručno se može uštedjeti 30% operativnih troškova u usporedbi sa konvencionalno projektiranim električnim instalacijama, u nekim primjerima i do 50%. Investicija u inteligentnu KNX/EIB instalaciju se vrati nakon 2-6 godina upotrebe objekta.

Najteža odluka za investitora je izbor opreme odnosno protokola, jer je automatizacija naviše efikasna kad iskoristimo sve mogućnosti ugrađenog sistema, a ne samo dio njih. Sistemi, koji su bazirani na KNX/EIB tehnologiji, su najviše primjerni za rezidentne i poslovne objekte, međutim standardi LonTalk, BacNet i Profibus su bolji za automatizaciju proizvodnih procesa i velikih objekata. Moramo biti svjesni činjenice da su kompleksniji sistemi skuplji za održavanje i manje prilagodljivi. Potrebne instalacije za izvedbu KNX/EIB sistema su jednostavne , naknadna nadogradnja isto tako ne zahtjeva veće zahvate. Razlog je u konceptu sistema, gdje se KNX/EIB oprema spaja direktno na BUS liniju.

Investicija u inteligentnu instalaciju nije samo udobnija i štedljivija, nego doprinosi manjim ispustom zagađivačkih plinova, jer se 75% električne energije proizvede upotrebom fosilnih goriva.

Današnja situacija čovjeka tjera da ne gleda unaprijed već kako da spoji kraj sa krajem ali kada se bolje razmisli o uštedi koju nam donosi pametna instalacija dugoročno vidimo da se svakako isplati investirati u nju. Za sva pitanja slobodno nam se obratite kako bismo našli najbolje rješenje za vašu štedljivu i nadasve modernu komfornu kuću.